Ποιότητα Υπηρεσιών

Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το ISO 9001:2008 από την TUV AUSTRIA HELLAS

Ο Συνεταιρισμός Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης έχει ελεγχθεί και αξιολογηθεί  για την οργάνωση, τα συστήματα και τις εφαρμοζόμενες από αυτόν διαδικασίες σε όλο το πεδίο των δραστηριοτήτων του από την TUV AUSTRIA HELLAS, τον πλέον αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχων και Πιστοποιήσεων.
Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. διαθέτει Πιστοποιητικό Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008 το οποίο καλύπτει το πεδίο «Σύναψη εμπορικών συμφωνιών αξιοποίησης δικτύου Μελών, Διενέργεια προμηθειών, Παρακολούθηση είσπραξης και απόδοσης λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας και εταιριών τηλεπικοινωνιών».
Η πιστοποίηση του ΣΕΠΠΠ από έναν ανεξάρτητο φορέα επιβεβαιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών του και το υψηλό επίπεδο διαχειριστικής ικανότητας για την υλοποίηση του έργου και των στόχων του.

 

πατήστε εδώ TUV για να δείτε το πιστοποιητικό, και εδώ TUV ENGLISH στα Αγγλικά